Ostatni środek zaradczy dla świata
dany na czasy najtrudniejsze przy wzmagających się prześladowaniach Kościoła Św. i ludzi dobrej woli

Codzienna modlitwa przed Krzyżem Pasyjnym
    Trójco Przenajświętsza ofiarujemy Ci przez Niepokalane Serce Maryi – ku większej czci i chwale Twojej – Krwawiące i Zwycięskie Rany Pana naszego Jezusa jako wynagrodzenie za grzechy nasze i całego świata, dla naszego uświęcenia i zbawienia, za nawrócenie grzeszników oraz dla skrócenia lub uwolnienia od strasznych cierpień dusz czyśćcowych wg Twojej Świętej Woli. Amen.

    „Byłoby to zejściem z prawej drogi, kto pozwoliłby sobie na namalowanie ukrzyżowanego Odkupiciela w ten sposób, że Jego Ciało nie miałoby wyrazu gorzkich cierpień, które musiał wycierpieć
Papież Pius XII „Mediator Dei”

    „Koniec czasów” nie oznacza końca świata, tylko koniec - zmierzch epoki w której żyjemy, nacechowanej permanentną walką z Bogiem i Jego Św. Kościołem. Krzyż ten jest znakiem czasów apokaliptycznych, w którym dojdzie do ostatecznej konfrontacji między zorganizowanymi siłami antychrysta i założonym przez Chrystusa (dla naszego zbawienia), Kościołem katolickim. Ojciec Św. Jan Paweł II wielokrotnie przypominał, że w walce tej ostatnie słowo będzie należało do Boga, po czym nastąpi „cywilizacja miłości” i całkowity triumf i królowanie Najświętszego Serca Jezusowego przez uprzedni triumf Niepokalanego Serca Maryi. Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu do człowieka, w odpowiednim czasie w zależności od sytuacji i stopnia zagrożenia, podawał Kościołowi różne środki i pomoce służące nam do uświęcenia i zbawienia. Do takich między innymi należą sakramentalia, do których zaliczamy Cudowny Medalik Niepokalanej, Medalik Św. Benedykta, Szkaplerz Karmelitański, obraz Jezusa Miłosiernego i inne.
    Krzyż Pasyjny jest dany na obecne czasy, gdzie nienawiść szatana i oddanych mu ludzi do Boga i Jego Świętych Praw osiągnęła niespotykane dotąd rozmiary.
    Modlący się przed tym Krzyżem doświadczą umocnienia i bliskości Boga, a grzesznicy doznają skruchy i żalu za grzechy, a ich domy będą cieszyły się błogosławieństwem Bożym i będą szczególniej chronione przed szatanem i jego sługami.


Galeria
(kliknij na zdjęcia - powiększenie)Wykonanie krzyża
W 100 procentach ręczne arcydzieło. Misterna robota.
    Z racji na koronkową i misterną pracę jaką trzeba włożyć w wykonanie tego krucyfiksu ilość sztuk ograniczona!

    Na Krzyżu tym jest ukazany Bóg Ojciec, Duch Święty, a pod stopami Pana Jezusa Niepokalane Serce Maryi przebite siedmioma mieczami. Ukazane jest zatem zaangażowanie się całej Trójcy Przenajświętszej  w dzieło odkupienia człowieka i wyjątkowa w tym rola Matki Bożej jako Współodkupicielki świata, a co za tym idzie Pośredniczki wszystkich łask Bożych i najpotężniejszej Orędowniczki, którą ks. kard. Stefan Wyszyński nazywał często „Wszechmocą błagającą”.

Wymiary krucyfiksu:Papieże ostrzegają Polskę i inne narody
    Ostatniego dnia roku 1993 w kościele św. Ignacego Loyoli w Rzymie papież Jan Paweł II wygłosił homilię, wobec której nie można przejść obojętnie. „Antychryst jest wśród nas – zawołał Jan Paweł II. Początek nowego roku otwiera horyzonty, które choć nie pozbawione przebłysku światła, są mroczne i groźne, nie możemy przymykać oczu na to, co nas otacza. Musimy nazwać po imieniu złego. Nie możemy przeoczyć faktu, że wraz z kulturą miłości i życia na świecie rozpoczyna się inna cywilizacja, cywilizacja śmierci*, będąca bezpośrednim działaniem szatana i stanowiąca jeden z przejawów zbliżającej się Apokalipsy” (O. Bonifacjus Gunther Szatan istnieje naprawdę).
  O. Święty Jan Paweł II w takich oto słowach ostrzegał nasz naród przed największą herezją wszechczasów jaką jest masońsko-ateistyczny liberalizm: „Przyszłość Polski zależy od tego, jaką drogą pójdzie nasz naród. Jeśli odrzucimy Dekalog i wybierzemy szatańską cywilizację śmierci będziemy pogrążać się w otchłani samozniszczenia” (Ks. Ottavio Michellini Orędzia Pana Je-zusa do Kapłanów).

Dlaczego Pasyjny Krzyż?
    –    Pasyjny Krzyż jest przedstawiony w ten sposób - dla uczczenia i ofiarowania Najświętszych Ran i Najdroższej Krwi naszego Pana i Boga, Jezusa Chrystusa oraz dla zwycięstwa i triumfu Niepo-kalanie Poczętej Najświętszej Dziewicy i Matki Boga, Maryi. W r. 1876 ukazała się Matka Boża trzem pastuszkom w Marpingen (Niemcy). W setną rocznicę (1987) pewna uprzywilejowana osoba otrzymała polecenie w objawieniu duchowo - mistycznym, żeby wykonywano i rozpowszechniano krzyże uliczne, ołtarzowe i domowe pod nazwą: „Pasyjny Krzyż Serca Jezusowego Końca Czasu” z Krwawiącymi, Zwycięskimi Ranami, jak ukaże się Jezus zakrwawiony i wielki na niebie. [O ukazaniu się Krzyża na niebie przy końcu czasów powiedział Pan Jezus Św. Faustynie, a także wielu innym mistykom]. Pewien wizjoner pod Paryżem otrzymał szczegółowe wytyczne, by możliwie na wielką skalę i to jak najszybciej, z powodu zbliżającego się Ostrzeżenia te Krzyże rozpowszechniać [w razie niemożności nabycia lub z braku środków finansowych rolę tę może pełnić obraz z Pasyjnym Krzyżem]. Sam Bóg Ojciec przyrzekł niewypowiedzianie wysoką nagrodę tym, którzy do tej wielkiej sprawy przyłożą rękę.
    Bóg Ojciec: „Jest Moją Wolą, żeby okres pokoju podarowany światu, został wykorzystany na uwielbienie Mojego Ukrzyżowanego Syna! Znak czy podobizna Jego Boskich Ran musi być ukazana możliwie jak największej liczbie ludzi, przede wszystkim młodym ludziom. (...) Ci, którzy nie będą zjednoczeni ze Świętymi Ranami Mojego Syna ani z cierpieniami Jego Świętej Matki, będą mieć wielkie trudności jeśli chodzi o wytrwanie w wierze.”
    Jezus ukrzyżowany: „Mój Ojciec stokrotnie odnawia obietnice, które dał tym, którzy oddają cześć Mojej Męce: Mojemu Świętemu Sercu, Mojej Świętej Głowie, Mojemu Świętemu Obliczu, Mojej Najdroższej Krwi, Moim Świętym Ranom na rękach, stopach, na boku, na Głowie, na prawym ramieniu, na Moim całym na śmierć zamęczonym Ciele... Moja agonia, Mój Krzyż, Moja cierniowa korona i boleści Mojej Niepokalanej Świętej Matki... Tych nabożeństw Ojciec oczekuje od świata, by przygotować Mój Powrót w Chwale. **
    Zakrwawiony i chwalebny Krzyż wraz z odmawianiem codziennej modlitwy (Trójco Przenajświętsza ofiarujemy Ci przez Niepokalane Serce Maryi – ku większej czci i chwale Twojej – Krwawiące i Zwycięskie Rany Pana naszego Jezusa jako wynagrodzenie za grzechy nasze i całego świa-ta, dla naszego uświęcenia i zbawienia, za nawrócenie grzeszników oraz dla skrócenia lub uwolnie-nia od strasznych cierpień dusz czyśćcowych wg Twojej Świętej Woli. Amen) musi być wszędzie ustawiony, bo nadeszła Godzina Wielkiego Przejścia Pana: Tak, jak domy Izraelitów, które zostały naznaczone krwią baranka paschalnego, zostały, zachowane od nieszczęścia, gdy Anioł Niszczyciel przechodził, tak też zostaną zachowane rodziny, wspólnoty i narody, gdzie Mój Krzyż lub obraz będzie czczony i uwielbiany. Zostaną ochronione od nienawiści, rozpaczy i niewiary w czasie przyszłych plag.
    Wykazujcie wartość Moich Ran i ich znaczenie, bo to jest czas Odkupienia, a wasze zbawienie jest w Moich Ranach. Aby wprowadzić w czyn to Odkupienie prosi was Mój Ojciec o widzialne postawienie (podwyższenie) Mojego Ukrzyżowanego Ciała – na całym świecie. Uciekajcie się do każdej z Moich Ran, które są Bramami Nieba. ***
    Chciałbym wszystkich uratować, jednego po drugim, ale zgodnie z Planem Mojego Ojca nic nie mogę bez was, jak i wy nic nie możecie beze Mnie.
    Jeśli wasze nędzne życie wkładacie w Moje Rany, to Ja wkładam w wasze życie Moją Boskość... Wy dajecie Moje Krwawiące Rany, a Ja wam daję Chwałę Moich Boskich Ran.
    Nadeszła godzina, w której stoczę ostatnią Moją bitwę, najbardziej gigantyczną i rozstrzygającą. Tak też Mój Ojciec wydaje swoją ostatnią odezwę do wszystkich swoich żołnierzy, aby odnowili się w Moich Krwawiących i Zwycięskich Ranach”.
    „Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Prawdą a anty-Prawdą, Ewangelią a jej zaprzeczeniem (...). Jest to czas próby, w którym musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności” – powiedział ks. kard. Karol Wojtyła w 1976 r.
   
    Pasyjny Krzyż można powiesić lub postawić w domowym ołtarzyku. Jeśli ktoś nabył dodatkowo obraz może powiesić go w jednym z pokoi lub nad drzwiami wyjściowymi z domu. Zarówno krzyż jak i obraz należy poświęcić.
    Pasyjny Krzyż ma, na ile jest to możliwe, ukazywać straszliwe cierpienia i rany****  zadane Jezusowi w czasie całej Drogi Krzyżowej tzn. od Jego pojmania aż do ukrzyżowania. Ma przypominać i uświadamiać człowiekowi niszczącą potworność grzechu i jeszcze większą miłość i nieskończone miłosierdzie Boga wobec największych grzeszników, o ile ze skruchą i żalem wyznają w spowiedzi swoje grzechy. Kontemplujący ten Krzyż zrozumieją jak ogromną daninę krwi złożył Bóg-Człowiek w osobie Jezusa aby wyjednać ludziom skuteczną łaskę wyrwania się z niewoli szatana i grzechu, a w konsekwencji uniknięcia wiecznego potępienia. Uświadamia nam o ogromnej odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi za każde nasze słowa, myśli i uczynki.
 
_________________
*   W nauczaniu papieży „cywilizacja śmierci” oznacza mordowanie nienarodzonych dzieci, mordowanie nieuleczalnie chorych (eutanazja), mordowanie przez in vitro, klonowanie, antykoncepcja, modyfikowana żywność, pozbawianie ubogich opieki lekarskiej, zatruwanie środowiska, niszczenie rynku pracy, związki homoseksualne, deprawacja i demoralizacja przez media i rządy całych społeczeństw oraz sianie przez nich nienawiści i podziałów, niszczenie świętości i nierozerwalności małżeńskiej jako jedynej ostoi każdego narodu. Odcinanie, szczególnie młodzieży, od swoich korzeni, miłości do Ojczyzny i Boga, bez których to wartości naród nie ma żadnej przyszłości ani racji bytu.
**  Wszystkie te nabożeństwa są zawarte w modlitewniku Modlitwa, ofiara i pokuta jedyną drogą do prawdziwego życia w Bogu uważanym za najlepszy i najbogatszy jaki kiedykolwiek ukazał się na rynku księgarskim. Jest w nim zamieszczony również pełniejszy opis historii tego Krzyża. Ponadto zawiera: 628 modlitw, w tym 32 koronek, 35 litanii, 61 aktów poświęcenia i aktów ofiarowania, 26 nowenny, 154 aktów strzelistych, 371 rad, praktycznych wskazówek i pouczeń dotyczących życia duchowego, 301 obietnic danych z Nieba. Zawarte są w nim również opisy z życia Świętych oraz podstawowe prawdy katechizmowe. Umieszczone zostały słowa i błogosławieństwo Ojca Św. Jana Pawła II.
***  Wielkie nabożeństwo do „Pięciu Ran Pana Jezusa” miała Św. Faustyna.
**** Żaden malarz nie jest w stanie odtworzyć wszystkich ran, które otrzymał Pan Jezus. Wg wielu mistyków było ich ponad 5 tysięcy, a całe Ciało przypominało jedną wielką ranę.


Zamawiać:


Księgarnia Wysyłkowa   
ul. Upalna 11, 53-023 Wrocław
telefonicznie:  tel./fax (71) 339-86-80,   tel./fax (71) 339-81-18
lub poprzez internet:   e-mail:  ppharka@wp.pl      


Koszt wysyłki pokrywa kupujący - 25zł. Wysyłamy za zaliczeniem pocztowym.

Cena: 285zł